Podmienky súťaže na Facebooku

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže KRÓL Shops s.r.o. (ďalej len „Organizátor“)

1.2 Dôležité dátumy (začiatok a koniec súťaže, termín zverejnenia výhercu a pod.) a výhercu oznámi Organizátor vždy na svojej oficiálnej Facebookovej stránke – Stella Šperky Eshop.

1.3 Za začiatok súťaže sa považuje uverejnenie príspevku na stránke Organizátora na Facebooku, ktorý bude označený ako súťažný. Za koniec súťaže sa považuje deň žrebovania výhercu uvedený v príspevku súťaže.

1.4 Súťaž je určená výhradne pre osoby s trvalým, alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike alebo Českej republike.

 

II. Zameranie súťaže a účastníci

2.1 Súťaží sa o šperk, set šperkov alebo zľavový kupón pre jednu osobu. Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, vyžrebuje Organizátor výhercu.

2.2 Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok:

a) zúčastniť sa môže len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a staršia,

b) a bude komentovať (napíše do komentára číslo šperku, ktorý chce vyhrať alebo splní podmienky súťaže stanovene nad príspevkom) príspevok zo stránky Organizátora na Facebooku, ktorý bude označený ako súťažný.

c) zúčastní sa súťaže v časovom rozsahu podľa bodu 1.3

d) spĺňa územnú príslušnosť podľa bodu 1.4

 

III. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie

3.1 Súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania.

3.2 Do žrebovania nebudú zaradení súťažiaci, ktorých profil vykazuje známky falošného Facebookového účtu respektíve účtu účelovo založeného pre účasť v súťažiach.

3.3 Do žrebovania nebudú zaradení súťažiaci, ktorí komentovali súťažný príspevok viackrát, respektíve ich činnosť má znaky spamu.

3.4 Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže, alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.

3.5 Z konečného počtu súťažiacich po uzavretí súťaže vyžrebuje Organizátor výhercu.

3.6 Výherca bude zverejnený na stránke Stella Šperky Eshop Stella Šperky Eshop CZ na Facebooku.

 

IV. Ceny a ostatné ustanovenia

4.1 Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

4.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na www.stellasperky.sk/stella-sperky/podmienky-sutaze-na-facebooku. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

4.3 Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

4.4 Pre doručenie výhry je výherca povinný kontaktovať (výlučne e-mailom na info@stellasperky.sk) Organizátora do 3 alebo 7 dní (podľa informácie pod príspevkom) od oznámenia výsledku súťaže a postupovať podľa pokynov obdržaných prostredníctvom e-mailu od Organizátora.

4.5 Po márnom uplynutí 3 alebo 7 dní zaniká právo výhercu na výhru.

4.6 Výhra bude doručená výhradne len na adresu v Slovenskej republike alebo Českej republike.

 

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.

5.2 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.

5.3 Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže. Súťažiaci zároveň súhlasí stým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. Súťažiaci tiež berie na vedomie, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

5.4 Súťažiaci berie na vedomie, že za účelom účasti v súťaži a splnenia záväzku organizátora súťaže vo vzťahu k výhre je podmienkou účasti v nej poskytnutie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa pre doručenie výhry, e-mail a telefónne číslo), pričom bez ich poskytnutia sa súťažiaci nemôže súťaže zúčastniť a ich poskytnutie je z tohto dôvodu nevyhnutné. Výherca zároveň berie na vedomie, že zhromažďované údaje zhromažďuje a spracúva pre účely súťaže jej Organizátor a spracovateľom týchto údajov nie je spoločnosť Facebook.

Uložiť

Uložiť